එකතු වෙන්න හරිත කැරැල්ලට


#protectwilpattusrilanka

විල්පත්තුව වෙනුවෙන් හරිත කැරැල්ල
විල්පත්තු ගැටලුවේ තීරණාත්මක අවධියකට අප පැමිණ සිටිමු . සංචාරකයන් ලෙස ඔබටත් මටත් මේ මණහර පරිසර පද්ධතිය රැකගැනීමට කුඩා අවස්ථාවක් ඉතිරි වී ඇත , සංචාරකයන් ලෙස ඔබේ යුතුකම ඉතු කිරීමට අපි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමු .
අප කිහිප ආකාරයකින්ම මේ ගැටලුවට විසඳුම් සෙවීමට අපි අප උත්සාහ කළෙමු , එම සියලු ප්රයන්තයන් අසාර්ථක විය , තවත් එක් උත්සාහයක් දරන්න අපි හිතුව .

අපි ලංකාව තුල විසඳාගැනීමට උත්සාහ කල මේ ගැටලුවට නිසි පරිදි ජාත්යන්තරයෙන් අවධානයක් යොමු වූයේ නෑ . අපි මේ පැනිවිඩය ලෝකෙට ගෙනියන්න ඕනෙ . ගෝලීයව ප්රචලිත ප්රවෘත්ති , සංචාරක සමාජ පිටු , පරිසර සංවිධාන ආදී මේ ගැටලුවට ඇස් ඇරවිය හැකි සියලුම සමාජ ජාල පිටු

1 https://www.facebook.com/BBCTravel/
2 https://www.facebook.com/therainforestsit
e/
3 https://www.facebook.com/savebutterflies/
4 https://www.facebook.com/
AmericanBirdConserve/
5 https://www.facebook.com/AmericanBirdConserve/
6 https://www.facebook.com/OlPejetaConservancy/
7 https://www.facebook.com/natureconservancy.ca/
8 https://www.facebook.com/TripAdvisor/
9 https://www.facebook.com/thisisinsidertra
vel/
10 https://www.facebook.com/TravelChannel/
11 https://www.facebook.com/travelandleisure/
12 https://www.facebook.com/natgeotravel/
13 https://www.facebook.com/USATODAYtravel/
14 https://www.facebook.com/
TravelGuardian/
15 https://www.facebook.com/tastemade.travel/
16 https://www.facebook.com/cnntravel/
17 https://www.facebook.com/Holidaypirates/
18 https://www.facebook.com/
Telegraphtravel/
19 https://www.facebook.com/Travel-Weekly-174780042557605/
20 https://www.facebook.com/dnatatravel/
21 https://www.facebook.com/TravelChannelUK/
22 https://www.facebook.com/
cozmotraveldohaqatar/
22 https://www.facebook.com/gadventures/
23 https://www.facebook.com/RehlatOfficial/
24 https://www.facebook.com/agoda/
25 https://www.facebook.com/airbnb/

ආක්රමණය කිරීමේ වගකීම ඔබ සතුයි ,තවත් හොයාගන්න ඒව comment එකක් විදිහට එකතු කරන්නම්. ඔයාලත් දන්න කියන pages තව mention කරන්න
මෙහිදී ඔබ සිදු කළ යුත්තේ පහතින් අප දක්වා තිබෙන පින්තූර සමඟ පහතින් තිබෙන ඉංග්රීසි භාශාවෙන් දක්වා තිබෙන විල්පත්තුව සම්බන්ඪ වැකිය comment කිරීමයි , මේ පණිවිඩය share නොකර ඔබ status එකක් ලෙස wall එකතු කරන්න එකතු වෙන්න හරිත කැරැල්ලට

#protectwilpattusrilanka
The Wilpattu Forest Complex (referred to in this note as WFC) bordering the northwestern coast of Sri Lanka, is an important ecological complex and a cradle of global biodiversity, home to close to 1,000 plant and animal species. (It is important to note that sometimes the WFC is called ‘Wilpattu’ or ‘Wilpattuva’ in the vernacular language and should not be confused with Wilpattu National Park. Wilpattu National Park (hereafter “WNP”) is the main constituent of WFC; however, it is only one part of the WFC. In effect, a number of peripheral forests and sanctuaries and WNP link up to create a large habitat that is more than the sum of its parts; these other lands include the Kallaru Forest, Wilpattu North Sanctuary, Thabbowa Sanctuary, Vilatthaikulam, Mavillu, and the Veerakkulicholai-Eluvankulama Proposed Reserve. The fact of this larger habitat, i.e. the ‘forest complex’, is vital to the point of this petition.

Wilpattu Forest Complex has shown a dangerous and growing trend of deforestation since the late 2000s. All environmental groups have continually maintained that new settlements in the “Wilpattu Forest Complex” have been the key driver of this deforestation, in contrast to Wilpattu National Park, which remains relatively well protected. The Wilpattu Forest Complex is the larger entity than WNP and includes WNP, and the resettlements are taking place outside the northern boundary of WNP, specifically within Wilpattu North Sanctuary, Kallaru, and Vilatthaikulam. There are no settlements/clearing in the Wilpattu National Park itself. This is why environmentalists used specifically the term “Wilpattu Forest Complex”, Kallaru, WIlpattu North Sanctuary, or Vilatthaikulam when speaking of deforestation. These areas include 12 ecosystems and are just as important to the forest complex as the national park.

Sponsored human settlement within the WFC began in 2010, following the 2009 construction of an illegal road on 300 acres of land, cutting through WNP and bridging the areas ‘Eluvankulama’ and ‘Mollikulama’. Legal action by four environmental organizations is continuing against this illegal road. Human settlement commenced subsequent to the road’s construction and has led to a visible acceleration of deforestation, as documented via Google map time-lapse videos.

Currently, the controversial settlements are taking place within the northern, peripheral parts of the WFC, specifically within part of the previously mentioned Wilpattu North Sanctuary and the Kallaru Reserve (Marichchikuddai/Kaarikkadu) and more recently in Vilatthaikulam Reserve. We will hereafter call this threatened area the ‘Northern Habitat’ for ease of reference within this article.

The threatened Northern Habitat comprises ecosystems including wetlands, wet villu, mangrove, and other important freshwater ecosystems, containing 605 species of plants, 33 of which are endemic to Sri Lanka. The section provides habitat to 30 freshwater-fish species, 17 amphibian species, 57 reptile species, 149 bird species, 41 mammal species, and 86 species of butterflies.

Moreover, the area is an important archeological site with artifacts dating back to the time of the Mohenjo-daro civilization. Human settlement of the WFC poses a direct threat to the conservation of all of these vital natural and other assets. About 50 acres of resettlement area belong directly to Wilpattu North Sanctuary. Proponents of WNP human settlement argue that current human-settlement areas are not protected areas. However, comprehensive field and aerial assessments show that this is not the case: the settlements have clearly encroached areas protected by legislation. Apart from the 50 acres of Wilpattu North Sanctuary, 2500 acres of deforested land is owned by the state, mainly by the Forest Department (since 10 October 2012) and partly by the Department of Wildlife Conservation. The initial stages of the settlement projects led the Wildlife Department itself to initiate legal inquiry; the above-mentioned c. 2,500 acres of habitat land belonging to the state has been destroyed for human settlement in contravention of the Forest Conservation Ordinance and several other key environmental laws and without archeological impact assessments.

Proponents of WNP human settlement argue that current human-settlements are “resettlements”, although they are in fact new settlements with a ‘resettlement’ guise. The original villages were small villages situated south of the forested areas as noted on Google maps (which are compiled based on historical satellite images). The new settlements show on Google maps as built on recently cleared forest land, and show a grid city system not previously seen in the area.

https://earthengine.google.com/timelapse/
#v=8.61074,79.97165,12.045,latLng&t=2.90

Each land plot is completely deforested (unlike in villages) and a lone house is located in each desert plot. When he appeared on the television program Derana 360 in January 2017, Minister Badurdeen implied that the land plots allocated do not correspond (in terms of global positioning) to the positions of original residential lands, therefore they are not ancestral lands. If the settlers are happy to resettle in new lands in Wilpattu, it is likely they would be even happier to resettle in more habitable lands outside Wilpattu. In fact, it was shown on Derana 360 that the government had in fact allocated more suitable locations for the settlement of these same families. The Minister stated conveniently that he was not aware of alternative allocations. This indicates that the Minister’s true agenda is unclear. In fact, it has been reported that a large number of newly built houses remain empty, fueling suspicions.

Environmental groups are working in coalition to save the Wilpattu Forest Complex and need your support. The deforestation is continuing without pause. Please help to raise awareness and to spread the word that the state forests belonging to the “Wilpattu Forest Complex” (including Kallaru, Wilpattu North Sanctuary, and Vilatthaikulam) are being deforested. Please ensure to clarify that it is not “Wilpattu National Park” but the Wilpattu Forest Complex that is being destroyed.

Environmentalists are gravely concerned about the ongoing, gradual destruction of this key area and about how initial settlements will spread and exacerbate human-wildlife conflict, to the increasing loss of unrecoverable natural wealth. The Wilpattu Forest Complex is part of the Western Ghats global biodiversity hotspot and also a natural sponge that preserves the conditions necessary for the rest of Sri Lanka’s wet zone and its rainforests and nourishes Sri Lanka’s western coastal ecosystem. For a small island surrounded on all sides by ocean that desiccate its lowland coasts, these special ecosystems are vital. In an era of climate change, it is even more vital than ever that we protect these areas. Let us lose no time to protect the Wilpattu Forest Complex for future generations.

Advertisements

Green Map Sri Lanka Coastal Clean Up 3.0 (2018 May )


Sri Lanka is a country which has 1340Km of beautiful beaches around the country. These beaches provide homes to millions of birds and other animals. Also, these lovely beaches attract millions of tourists every year to see and feel the beauty.

But due to human activities, most of the Srilankan beaches are polluted with polythene, plastic and many other garbage sources which are non-biodegradable.

Green Map Sri Lanka and I am Carbon Negative are volunteer-driven nature lovers organizations under Big Hearts Foundation which primary activity to protect nature and educate the nation about protecting nature through carbon negative living and fair usage of the natural resources.

Both Green Map Sri Lanka and I Am Carbon Negative collaboratively organizing this “Green Map Srilanka Coastal Cleanup 3.0” event to clean the beaches from dumped garbage by the fellow nation.

The event is happening on 13th May 2018 7.00 a.m to 1.00 p.m from Bambalapitiya railway station to Kollupitiya railway station.

For the fundraising we printed T shirt for the coastal cleanup project and if you are wish to buy T Shit please contact Rohana  Amarakoon (0773 777 443).

Hope you will join with us to support our project.

Thank You!
Green Map Sri Lanka Team

Conserve Sri Padha Garbage Clean Up 4.0 (2018 May)


Conserve Sri Padha Garbage Clean Up – සමනල අඩවිය සුරකිමු කසල සුද්ද කිරීම 2.0 ” is a collaboration of different government organizations, citizen groups, and nature loving individuals to clean the dumped garbage at the world famous Sri Pada pilgrimage site. This area is a biodiversity hotspot of Sri Lanka being a part of the Peak wilderness sanctuary which is a tropical rain forest that spreads over a land of 224 square kilometers. This is Sri Lanka’s 3rd largest sanctuary as well. It is also the birthplace of Kelani, Kalu, Walave rivers and many tributaries of the river Mahaweli.

Green Map Sri Lanka & I Am Carbon Negative Teams are under Big Heart Foundation which focuses on Protecting Natural Resources & Wild Life in Sri Lanka.Who practically show how to reduce, reuse and recycle plastics and polyethene for a garbage free, environmentally safe Sri Lanka which is a mandatory part of sustainable development and consumption.

For the project “Conserve Sripada Garbage Cleanup 4.0” we will arrange Train tickets for participants from Colombo – Hatton on 25-05-2018 and return on night 26-05-2017. A transport fee of Rs. 1000 will be charged per participant. Breakfast, Lunch, and refreshments will be provided.

We expect several volunteers and organizations to join with this peaceful, environmentally responsible cause to protect this biodiversity hot spot for our future generations.

Please email us at greenmap.sl@gmail.com with the number of participants, National ID Number, Phone Number and contact information including name and contact number to arrange logistics.

Call us if you need more information
0773777443
Rohana k Amarakoon

Conserve Sri Padha Garbage Clean Up 3.0 (2018 March) Successfully Completed


Image may contain: sky, night, nature, text and outdoor

Conserve Sri Padha Garbage Clean Up – සමනල අඩවිය සුරකිමු කසල සුද්ද කිරීම 3.0 ” was a project done with the collaboration of different government organizations, citizen groups, and nature loving individuals to clean the dumped garbage at the world famous Sri Pada pilgrimage site. This area is a biodiversity hotspot of Sri Lanka being a part of the Peak wilderness sanctuary which is a tropical rain forest that spreads over a land of 224 square kilometers. This is Sri Lanka’s 3rd largest sanctuary as well. It is also the birthplace of Kelani, Kalu, Walave rivers and many tributaries of the river Mahaweli.

Several dozens of volunteers and organizations joined with this peaceful, environmentally responsible cause to protect this biodiversity hotspot for our future generations. Those organizations are namely;

Green Map Sri Lanka & I Am Carbon Negative Teams are under Big Heart Foundation which focuses on Protecting Natural Resources & Wild Life in Sri Lanka.Who practically show how to reduce, reuse and recycle plastics and polyethene for a garbage free, environmentally safe Sri Lanka which is a mandatory part of sustainable development and consumption.

We initially planned to proceed the project on 24th February 2018, but we had to postpone the event to 24th March 2018. 5 volunteers started their journey to Nallathanni from Colombo by Car. only 5 volunteers drive this project as a pilot project to understand that how we can get more community support to clean the garbage from Sripada mountain. Our main objective was to collect garbage with 5 volunteers and put them in to garbage bags which contain 5 kg each and get support from the pilgrimages to get down those garbage bags at collect them in given collection point.

We were successful and we were able to get more and more support from the pilgrimages to get down garbage as much as possible. All the volunteers were able to bring down 1000+Kg of garbage from the Sripada mountain with the help of many more pilgrimages and still, several hundred tons of garbage still need to clean from the mountain. After this project “Conserve Sripada Garbage Cleanup 1.0, 2.0 and 3.0” projects were able to clean nearly 2100Kg of garbage from sripada mountain.

We were able to print 30 informative billboards and place them in the main route to educate people about not to pollute the sripada mountain with their garbage. Requested from them to take back whatever they bring during their journey.

Conserve Sripada Garbage Cleanup” Project by Green Map Sri Lanka, I Am Carbon Negative and Big Hearts Foundation.

our previous project information you can see through below web site URL.

Conserve Sripada 1.0 : http://www.bigheartsfoundation.com/සමනල-අඩවිය-සුරකිමු-කසල-සු/

Conserve Sripada 2.0 : http://www.bigheartsfoundation.com/conserve-sri-padha-garbage-clean-up-2-0/

If you are willing to support our future projects call us or email us if you need more information
0773777443 / greenmap.sl@gmail.com
Rohana k Amarakoon (Founder GMSL)

Some of the selected photos as below.

Northern white rhino: Last male Sudan dies in Kenya


The world’s last surviving male northern white rhino has died after months of poor health, his carers say.

Sudan, who was 45, lived at the Ol Pejeta Conservancy in Kenya. He was put to sleep on Monday after age-related complications worsened significantly.

His death leaves only two females – his daughter and granddaughter – of the subspecies alive in the world.

Hope for preserving the northern white rhino now lies in developing in vitro fertilisation (IVF) techniques.

“His death is a cruel symbol of human disregard for nature and it saddened everyone who knew him,” said Jan Stejskal, an official at Dvur Kralove Zoo in the Czech Republic, where Sudan had lived until 2009.

“But we should not give up,” he added in quotes carried by AFP news agency.

“We must take advantage of the unique situation in which cellular technologies are utilised for conservation of critically endangered species. It may sound unbelievable, but thanks to the newly developed techniques even Sudan could still have an offspring.”

Why Rhinoceroses so rare in the world?


Rhinoceroses – of which there are five species – are the second-largest land mammal after elephants. The white rhinoceros consists of two sub-species: the southern white rhino and the much rarer and critically endangered northern white rhino.

Sudan, who was the equivalent of 90 in human years, was the last surviving male of the rarer variety after the natural death of a second male in late 2014.

The subspecies’ population in Uganda, Central African Republic, Sudan and Chad was largely wiped out during the poaching crisis of the 1970s and 1980s. Poaching was fuelled by demand for rhino horn for use in traditional Chinese medicine, and for dagger handles in Yemen.

A chart showing the five rhino species and their populations. Three are critically endangered, one is vulnerable and another near threatened.

The last few dozen wild northern white rhinos in the Democratic Republic of Congo had been killed by the early 2000s.

By 2008, the northern white rhino was considered extinct in the wild, according to WWF, the global environment campaign.

What did Sudan die from?

The elderly rhino was being treated for degenerative changes in his muscles and bones, combined with extensive skin wounds.

Unable to stand up and suffering a great deal in his last 24 hours, Sudan was put down by veterinarians at the Ol Pejeta Conservancy.

Green Map Sri Lanka Coastal Clean Up 2.0 (2018 January) Successfully Completed


Sri Lanka is a country which has 1340Km of beautiful beaches around the country. These beaches provide homes to millions of birds and other animals. Also, these lovely beaches attract millions of tourists every year to see and feel the beauty.

But due to human activities, most of the Srilankan beaches are polluted with polythene, plastic and many other garbage sources which are non-biodegradable.

Green Map Sri Lanka, Big Hearts Foundation and I am Carbon Negative are volunteer-driven nature lovers organizations under Big Hearts Foundation which primary activity to protect nature and educate the nation about protecting nature through carbon negative living and fair usage of the natural resources.

Both Green Map Sri Lanka and I Am Carbon Negative collaboratively organized this “Green Map Srilanka Coastal Cleanup 2.0” event to clean the beaches from dumped garbage by the fellow nation.

We Green Map Sri LankaBig Hearts FoundationI Am Carbon Negative teams would like to thank all the sponsors who supported and volunteers who participated for Green Map Sri Lanka Coastal cleanup 1.0 happened on 28th January 2018 7.00 a.m to 2.00 p.m from Bambalapitiya railway station.

Due to our capacity, our volunteers were not able to extend the cleanup beyond kollupitiya railway station. Nearly 800kg of garbage cleaned in the railway station and coastal area.

We experienced that we need more manpower to clean up this coastal area which no one going to clean forever.

Also, we are planning to partner with Sri Lanka railway to educate people about protecting coastal areas with not throwing garbage to the railway track and ask them to put all garbage to garbage bins placed in the railway station.

Thank You!

Green Map Sri Lanka Team

Some of the selected photos of the project as below.

Green Map Sri Lanka Volunteers Year End Meetup 2017


Hello Volunteers,

First of all we would like to thank all of you to beeing with us and supporting us for our projects in year 2017. We hope you will join our projects in year 2018 too.

As we all know 30th of December 2017 we had GMSL volunteers meetup to discuss about following topics and here we update about the discussion points we made during the meeting.

1. Year 2017 Look Back

Conserve Sripada Garbage Cleanup 1.0 & 2.0 was successfully completed with the participation of 12 and 46 volunteers respectively with cleaning 350kg and 700kg garbage at sripada mountain.

Green Map Sri Coastal Cleanup 1.0 was successfully completed with the participation of 8 volunteers  with cleaning 200kg  garbage at Kollupitiya railway station and nearby coastal areas.

We would like to thank all the partnering organizations, volunteers and donors for supporting us to complete these projects

2. Year 2018 Project Plan

 • January : GMSL coastal clean up 2.0 (Bambalapitiya railway station to Kollupitiya railway station)
 • February : Conserve Sripada garbage cleanup 3.0 (Community driven garbage cleanup and educating people about the imortance of protecting sripada mountain)
 • March : Field visit 1.0 to environmental hot spot for educating our volunteers about that eco system (new project)
 • May : GMSL coastal clean up 3.0 (Bambalapitiya railway station to Wellawaththa railway station) 
 • June : Conserve Sripada garbage cleanup 4.0 (Off season garbage cleanup)
 • July : Tree Planting 1.0 with reforest srilanka team (new project)
 • August : Field visit 2.0 to environmental hot spot for educating our volunteers about that eco system (new project)
 • September : GMSL coastal clean up 4.0 (Wellawatta railway station to Mount lavinia railway station)
 • October : Tree Planting 2.0 with reforest srilanka team (new project)
 • November : Conserve Sripada garbage cleanup 5.0 (Off season garbage cleanup)

3. Brainstorming New Project Ideas

New project ideas :

 • Field visit to environmental hot spot for educating our volunteers about that eco system.
 • Tree Planting with reforest srilanka team

4. Networking With Fellow Volunteers

During the meeting there were several new ideas came for future projects and we decided not to proceed them in year 2018 due to current project plan. But those new ideas will defenetly will convert in to projects in year 2019.

Also we would like to than all the volunteers, donors and partners for being with us and help us to proceed with all the projects and we expect all of you will be with us for our future projects too.

Thank you!
Green Map Sri Lanka Team

Green Map Sri Lanka Coastal Clean Up 2.0 (2018 January)Sri Lanka is a country which has 1340Km of beautiful beaches around the country. These beaches provide homes to millions of birds and other animals. Also, these lovely beaches attract millions of tourists every year to see and feel the beauty.

But due to human activities, most of the Srilankan beaches are polluted with polythene, plastic and many other garbage sources which are non-biodegradable.

Green Map Sri Lanka and I am Carbon Negative are volunteer-driven nature lovers organizations under Big Hearts Foundation which primary activity to protect nature and educate the nation about protecting nature through carbon negative living and fair usage of the natural resources.

Both Green Map Sri Lanka and I Am Carbon Negative collaboratively organizing this “Green Map Srilanka Coastal Cleanup 2.0” event to clean the beaches from dumped garbage by the fellow nation.

The event is happening on 28th January 2018 7.00 a.m to 1.00 p.m from Bambalapitiya railway station to Kollupitiya railway station.

For the fundraising we printed T shirt for the coastal cleanup project and if you are wish to buy T Shit please contact Rohana  Amarakoon (0773 777 443).

Hope you will join with us to support our project. Please confirm your participation via following link.

https://www.facebook.com/events/1676488905727395/

Thank You!
Green Map Sri Lanka Team

Green Map Sri Lanka Coastal Clean Up 1.0 (2017 December) Successfully Completed


Sri Lanka is a country which has 1340Km of beautiful beaches around the country. These beaches provide homes to millions of birds and other animals. Also, these lovely beaches attract millions of tourists every year to see and feel the beauty.

But due to human activities, most of the Srilankan beaches are polluted with polythene, plastic and many other garbage sources which are non-biodegradable.

Green Map Sri Lanka, Big Hearts Foundation and I am Carbon Negative are volunteer-driven nature lovers organizations under Big Hearts Foundation which primary activity to protect nature and educate the nation about protecting nature through carbon negative living and fair usage of the natural resources.

Both Green Map Sri Lanka and I Am Carbon Negative collaboratively organized this “Green Map Srilanka Coastal Cleanup 1.0” event to clean the beaches from dumped garbage by the fellow nation.

We Green Map Sri Lanka, Big Hearts Foundation, I Am Carbon Negative teams would like to thank all the soponsors who supported and volunteers who participated for Green Map Sri Lanka Coastal cleanup 1.0 happened on 8th December 2017 7.00 a.m to 1.00 p.m from Kollupitiya railway station to Bambalapitiya railway station.

Due to our capacity our volunteers were not able to extend the cleanup beyond kollupitiya railway station. Nearly 200kg of garbage cleaned in the railway station and coastal area.

We experienced that we need more man power to cleanup this coastal area which no one going to clean for ever.

Also we are planning to partner with sri lanka railway to educate people about protecting coastal areas with not throwing garbage to railway track and ask them to put all garbage to garbage bins placed in the railway station.

Thank You!

Green Map Sri Lanka Team

 

Some of the selected photos of the project as below.

Conserve Sri Padha Garbage Clean Up 2.0 (2017) Successfully Completed


Conserve Sri Padha Garbage Clean Up – සමනල අඩවිය සුරකිමු කසල සුද්ද කිරීම 2.0 ” was a project done with the  collaboration of different government organizations, citizen groups, and nature loving individuals to clean the dumped garbage at the world famous Sri Pada pilgrimage site. This area is a biodiversity hotspot of Sri Lanka being a part of the Peak wilderness sanctuary which is a tropical rain forest that spreads over a land of 224 square kilometers. This is Sri Lanka’s 3rd largest sanctuary as well. It is also the birthplace of Kelani, Kalu, Walave rivers and many tributaries of the river Mahaweli.

Several dosens of volunteers and organizations joined with this peaceful, environmentally responsible cause to protect this biodiversity hot spot for our future generations. Those organizations are namely;

Green Map Sri Lanka under Big Heart Foundation which focuses on Protecting Natural Resources & Wild Life in Sri Lanka.

Wastebusters of Sri Lanka is a citizen-driven movement who practically show how to reduce, reuse and recycle plastics and polyethene for a garbage free, environmentally safe Sri Lanka which is a mandatory part of sustainable development and consumption.

Also partner with Sri Lanka Police, Lions Club Bandarawela, Ronde Travelling Team & Leo Club of Unawatuna Diamond Stars.

24th November 2017 16 volunteers started their journey to Hatton from Colombo by bus and 25th Morning another 5 volunteers joined with the GMSL team at Hatton Station. 10 volunteers joined with GMSL team at the top of the Sripada mountain who started their journey from Rathnapura. Also 15 RDA employees also joined with GMSL team at the top of the sripada mountain. All to gether  46 volunteers joined for the final push of the garbage clean up projects.

All the volunteers were able to bring down 700+Kg of garbage from the Sripada mountain and still severl hundred tons of garbage still need to clean from the mountain. After this project “Conserve Sripada Garbage Cleanup 1.0 and 2.0” projects were able to clean nearly 1100Kg of garbage from sripada mountain.

We were able to print 30 informative bill boards and place them in the main route to educate people about not to pollute the sripada mountain with their garbage. Requested from them to take back whatever they bring during their journey.

Conserve Sripada Garbage Cleanup” Project by Green Map Sri Lanka, Sri Lanka Police, Lions Club Bandarawela, Ronde Travelling Team, Leo Club of Unawatuna Diamond Stars & WasteBusters Sri Lanka

our previous project information you can see through below web site URL.

Conserve Sripada 1.0 : http://www.bigheartsfoundation.com/සමනල-අඩවිය-සුරකිමු-කසල-සු/

Conserve Sripada 2.0 : http://www.bigheartsfoundation.com/conserve-sri-padha-garbage-clean-up-2-0/

If you are willing to support our future projects call us or email us if you need more information
0773777443 / greenmap.sl@gmail.com
Rohana k Amarakoon (Founder GMSL)

Some of the selected photos as below.

 

 

Green Map Sri Lanka Coastal Clean Up 1.0 (2017 December)


Sri Lanka is a country which has 1340Km of beautiful beaches around the country. These beaches provide homes to millions of birds and other animals. Also, these lovely beaches attract millions of tourists every year to see and feel the beauty.

But due to human activities, most of the Srilankan beaches are polluted with polythene, plastic and many other garbage sources which are non-biodegradable.

Green Map Sri Lanka and I am Carbon Negative are volunteer-driven nature lovers organizations under Big Hearts Foundation which primary activity to protect nature and educate the nation about protecting nature through carbon negative living and fair usage of the natural resources.

Both Green Map Sri Lanka and I Am Carbon Negative collaboratively organizing this “Green Map Srilanka Coastal Cleanup 1.0” event to clean the beaches from dumped garbage by the fellow nation.

The event is happening on 8th December 201 7.00 a.m to 1.00 p.m from Kollupitiya railway station to Bambalapitiya railway station.

Hope you will join with us to support our project.

Thank You!
Green Map Sri Lanka Team

සමනල අඩවිය සුරකිමු කසල සුද්ද කිරීම 2017 සාර්ථකව අවසන් කිරීමට උදව්කල ඔබ සැමට ස්තූතියි


අසම්මතය

සිරීපාදය කියන්නේ ලෝකවාසි බොදුනුවන්ගේ ඉහලම ගරුබුහුමනට ලක්වුන පුදබිමක්, ඒ වගේම ජෙව විවිධත්වය අතින් බොහෝම ඉහල තැනක්. ඒ පුදබිම වන්දනා කරන්න ගිය ඔයා වගේම අනිත් අයත් දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඔයාලා ගෙනිච්ච කඩදාසි, කෑම වගේ දිරා යන දේවල් විතරක් නෙවෙයි නොදිරන ප්ලස්ටික්, පොලිතීන් වගේ දේවල් ඒ පරිසරයට විසිකරලා ඇවිත්. ඒවා එහෙම තියෙන්න හැරියොත් සිරිපාද පරිසර පද්ධතියට ලොකූ හානියක් වෙනවා.

ඒ නිසා අපි ඔන්න Green Map Sri Lanka සමූහයේ අපි WasteBusters Sri Lanka සමූහය එක්ක එකතු වෙල මේපාට සිරිපාද වන්දනා සමය අවසන් වුනාට පස්සෙ සිරිපාදේ තියන ඔයලා දාලා ආපු කුණු එකතු කරන්න යන්න මුලින් හිතන් හිටියේ මැයි මාසේ 27 – 28 සති අන්තයේ. නමුත් තිබ්බ අයහපත් කාලගුණතත්වය නිසා අපි ඒක ජූලි මාසේ අන්තිමට කල්දැම්මා. කැමති අයට එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා අපි FaceBook Event එකේ සටහනක් දාලා තිබ්බ එකට ගොඩක් අය එන්න කැමති වෙලා හිටියාට විවිධ භාදක නිසා එකතුවෙන්න පුලුවන් උනෙ 9 දෙනාටයි. අපි 9 දෙනා කොලබින් රෑ 8 බදුලු කෝච්චියේ පිටත් උනේ ලොකූ බලාපොරොත්තුවක් හිතේ…

View original post 374 more words

කතරගම දඩ මසට විකිනෙන බලු මස්


අසම්මතය

asammathaya

කතරගම කියන්නේ ලoකාවේ බොදු, හින්දු බැතිමතුන්ට විතරක් නෙවෙයි ඉන්දියාවේ බැතිමතුන්ගේ පවා ඉමහත් භක්තියට ආදරයට පත්වෙච්ච පුදබිමක්. ගොඩක් බැතිමතුන් කතරගම දෙවියන්ට තමන්ගේ පැතුම් කියලා බාර වෙන අතරේ කිරිවෙහෙරට ගිහින් බුදුන් වැදලා එන්නත් සිල් සමාදන් වන්නත් අමතක කරන්නේ නෑ. කතරගම දෙවියන්ගෙ අඩවිය නිසා පුද පූජා වලට යද්දි ගොඩක් අය මස්මාoශ වගේම මත්පැනින් තොරවෙලා තමයි යන්නේ.

නමුත් කතරගම පුද පූජාවන් ඉවර උනාම කරපු පින් දෙපිටින් යන්න කතරගම එන බැතිමතුන් බලාපොරොත්තු වෙන ඊලග දේ තමයි දඩමස් ටිකක් රස බලලා යන එක. යාල කැලේ ලගතියන එකත් ඒකට ලොකූ බලපෑමක් වෙලා තියනවා.

කොච්චර පින් දහම් කරගන්න පේ වෙලා ආවත් අදාල පුද පූජා වලට පස්සෙ කට පරිස්සම් කරගන්න බැරිකම නම් අපේ අයට දඩමස් හොයන් කන පෙරේත කමක් ගානට ඇවිත්. මේ දඩමස් ඉල්ලුම නිසා දැන් කතරගම ලොකූ දඩමස් මාර්කට් එකක් හැදිලා තියනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කන කුකුල් මස්, හරක් මස්, ඌරු මස් වලට අමතරව ගොඩක් අය කතරගම ආවම හොයන්නේ රටේ නීතියෙන් මරන්න තහනම් කරපු සතුන්ගේ මස් වර්ග. ඒකට මුවමස්…

View original post 453 more words

හිගන අලි සහ වැනසෙන අපේ වන සතුන්


අසම්මතය

ඊයේ ජූලි 22 2017, මම අම්මයි අප්පච්චි එක්ක කතරගම ගියේ කතරගම පෙරහැරට කලින් අලුත් සහල් මoගල්යට අපේ ගෙදරිනුත් අලුත් හාල් පූජා කරලා, මීට සති දෙකකට කලින් අපේ අතරින් වියෝවූ අපේ අත්තම්මාට පින් පමුණුවන්න කිරිවෙහෙරට පුදපූජාවන් කරලා එන්න.

ඒ යන අතර මගදි වෙනදා වගේම බුත්තල කතරගම පාරෙදි යාල කැලේ මැද දි හමුවන අලි හිගන්නා 35 කිලොමීටර් කනුව අසලදි හමු උනා. දැන් වසර 5-6 ක ඉදලා මෙතන මේ තරුණ අලියා රැකගෙන ඉන්නවා පාරේ යන වාහන වලින් දෙන කෑම කන්න. ඒ, පහසුවෙන්ම ඌට ඕනි කෑම මහන්සියකින් තොරව හොයාගන්න පුලුවන් නිසා. මොකද වන අලියක්ට දිනකට ඕනි කෑම හොයාගන්න ඌට කිලෝමීටර් ගානක් ඇවිදින්න ඕනි.

මේ කෑම හිගාකන වැඩේ අපේ මිනිස් හිගන්නො කරනවා වගේම තමයි අලිත් කරන්නේ, අපේ මිනිස්සු පින් සලකලා හරි අනුකම්පාවට හරි හිගන්නොන්ට උපකාර කරනවා, නමුත් උන් ඒක බිස්නස් එකකට කරනවා. අලියත් මහන්සියකින් තොරව කෑම ලැබෙන නිසා පාර අයිනට වෙලා හොඩේ පානවා කෑම ඉල්ලලා.

මම ඒත් කල්පනා කලා මෙහෙම කෑම දෙන එකන් අලියා ලෙඩ…

View original post 479 more words

Advertisements